Sơn rút gọn link

Son.li được Lâm Thái Sơn
dùng để rút gọn “li/nk”